📢 Posúvame sa ďalej: Top–ArmyShop mení meno na Rigad! Chcem si prečítať viac

BOZP / OSMHS

"Occupational Safety and Health", slovensky "Bezpečnosť práce a ochrana zdravia".

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (skratka: BOZP) je veľmi široký interdisciplinárny (medzivedný) odbor. V súčasnej dobe však neexistuje oficiálna definícia, a preto v odbornej literatúre môžete nájsť rôzne definície v závislosti na uhle pohľadu na zaisteniu bezpečnosti práce (napr .: súhrn opatrení stanovených právnymi predpismi a zamestnávateľom, ktoré majú predchádzať ohrozeniu alebo poškodeniu ľudského zdravia v pracovnom procese).

Medzi povinnosti zamestnanca patrí

 • Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi a dodržiavať zásady spolupráce s ostatnými zamestnancami.
 • Plne využívať pracovný čas a výrobné prostriedky na vykonávanie zverených prác, plniť kvalitne, hospodárne a včas pracovné úlohy.
 • Dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú; dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, pokiaľ boli s nimi riadne oboznámení.
 • Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými im zamestnávateľom a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.
 • Zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na informácie o rizikách ich práce a na informácie o opatreniach na ochranu pred ich pôsobením.
 • Zamestnanci sú oprávnení odmietnuť výkon práce, o ktorom majú dôvodne za to, že bezprostredne a závažným spôsobom ohrozuje ich život alebo zdravie, prípadne život alebo zdravie iných osôb; také odmietnutie nemožno posudzovať ako nesplnenie povinnosti zamestnanca.
 • Každý zamestnanec je povinný dbať podľa svojich možností o svoju vlastnú bezpečnosť, o svoje zdravie aj o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa bezprostredne dotýka jeho konanie, prípadne opomenutie pri práci. Znalosť predpisov a požiadaviek zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov zamestnanca.
 • Zúčastniť sa školení zabezpečovaných zamestnávateľom v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa overeniu ich vedomostí.
 • Podrobiť sa pracovne-lekárskym prehliadkam, očkovaniu, vyšetreniu a diagnostickým skúškam stanoveným osobitnými právnymi predpismi.
 • Dodržiavať právne a ostatné predpisy a pokyny zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými bol riadne oboznámený, a riadiť sa zásadami bezpečného správania sa na pracovisku a informáciami zamestnávateľa.
 • Dodržiavať pri práci stanovené pracovné postupy, používať stanovené pracovné prostriedky, dopravné prostriedky, osobné ochranné pracovné prostriedky a ochranné zariadenia a tieto svojvoľne nemeniť a nevyraďovať z prevádzky.
 • Nepožívať alkoholické nápoje a nezneužívať iné návykové látky na pracoviskách zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk, nevstupovať pod ich vplyvom na pracovisko zamestnávateľa a nefajčiť na pracoviskách, kde pracujú tiež nefajčiari. Podrobiť sa na pokyn príslušného vedúceho zamestnanca, či nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
 • Oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady na pracovisku, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci, a podľa svojich možností sa zúčastňovať na ich odstraňovaní; bezodkladne oznamovať svojmu nadriadenému svoj pracovný úraz, pokiaľ mu to jeho zdravotný stav dovolí, a pracovný úraz inej osoby, ktorého bol svedkom, a spolupracovať pri vyšetrovaní jeho príčin.
 • Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na písomné potvrdenie.
 • Zamestnanec, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, že nie je schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, zodpovedá za škodu v tomto stave spôsobenú.
 • Za škodu zodpovedá aj zamestnanec, ktorý ju spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.

V práci je bezpodmienečne dôležité, aby bol každý zamestnanec triezvy, tzn., aby sa vyhol akejkoľvek konzumácii drog, alkoholu a iným návykovým, omamným a psychotropným látkam. Pre zaistenie bezpečného pracoviska je to úplne zásadné! Kým sa tieto vety zdajú ako pomerne jasné a väčšina z nás je berie ako samozrejmosť, existujú aj takí, ktorí tieto základné bezpečnostné pravidlá absolútne nerešpektujú a ohrozujú tým nielen seba, ale aj okolitú spoločnosť.

pracovná obuv

ochranné pomôcky

Doprava zadarmo od 200 €
97 % tovaru je na sklade
Garancia vrátenia peňazí
Kamenné predajne