📢 Posúvame sa ďalej: Top–ArmyShop mení meno na Rigad! Chcem si prečítať viac

Podmienky spracovania osobných údajov

Informácie o nás:

Tieto podmienky spracovania osobných údajov spoločnosti

Spoločnosť:  Safety Agency, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Nádražní 21, 51301 Semily
IČ: 287 85 606
DIČ: CZ 287 85 606
tel/fax.: + 420 774 923 869
Email: podpora@rigad.sk

upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok Rigad (ďalej len "webové stránky"), najmä ich zákazníkov, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len "zákazník").

Safety Agency, s.r.o. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

Aké údaje spracovávame?

Údaje poskytnuté zákazníkmi. Spracovávame osobné údaje o zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení Vašej objednávky.

Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu do zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využívame informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Viac informácií o cookies nájdete tu.

Nezbierame ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaniu alebo viere apod.

Na aké účely údaje spracovávame?

Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi nami a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje poskytnete, nemôžeme vybaviť Vašu objednávku.

Pre ponuku našich produktov zákazníkom formou obchodných správ využívame predovšetkým e-mailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na webových stránkach už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov v podobe chýbajúceho priameho marketingu. Nevyžadujeme tak so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňujeme Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom tiež môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas udeľujete v priebehu objednávky na webových stránkach. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov.

Pre lepšie cielenie reklamy a propagáciu Safety Agency, s.r.o. spracovávame pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získavame štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu zákazníkov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete tu.

Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-mailu, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom Safety Agency, s.r.o. do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatí chatu nijako ďalej nevyužívame.

Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

Zákazníci môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámení; alebo
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese podpora@rigad.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto podmienkach.

Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenie priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o cookies nájdete tu.

Kto má prístup k údajom?

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané našimi pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so Safety Agency, s.r.o.

Safety Agency, s.r.o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý pre nás spracováva osobné údaje pre účely a spôsoby, ktoré stanovíme. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktoré využívame, patria:

 • PPL CZ s.r.o. (Zaistenie distribúcie tovarov)
 • Zásilkovna s.r.o. (Zaistenie distribúcie tovarov)
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (Zaistenie distribúcie tovarov)
 • Česká pošta, s. p. (Zaistenie distribúcie tovarov)
 • Smartsupp.com, s.r.o. (Nástroje pre webový chat)
 • TOPlist s.r.o. (Nástroje pre audit návštevnosti)
 • Google LLC (Nástroje pre on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (Nástroje pre on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (Nástroje pre on-line marketing)
 • Heureka Shopping s.r.o. (Nástroje pre on-line marketing)
 • DriveNet s.r.o. (Dodávateľ hostingu a e-shopového riešenia)

Ako dlho údaje spracovávame?

Spracovávame osobné údaje za účelom plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona následne uchovávame niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Obchodné oznámenia sú zasielané zákazníkom do doby, než dôjde k odchodu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielaná po dobu 5 rokov. Potom požiadame o udelenie nového súhlasu.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracovávame po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Viac informácií o cookies nájdete tu.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonávame len v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Safety Agency, s.r.o. vzťahujú.

Aké sú Vaše práva?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa na nás môžete obrátiť a požadovať:

Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré spracovávame, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Safety Agency, s.r.o. Všeobecné informácie o činnostiach spracovaní osobných údajov sú obsiahnuté v týchto podmienkach.

 • Prístup k údajom, ktoré ste nám poskytli pri vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám potvrdíme, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môžeme správne vybaviť Vašu objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že spracovávame osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už nemáme zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikvidujeme.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu k inému subjektu, kedy odovzdáme Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

Ďalej môžu naši zákazníci namietať proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej bezodkladne ukončíme spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť

Dbáme na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Kladieme pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Zabezpečenie osobných údajov je z našej strany pravidelne revidované a ochranu neustále vylepšujeme.

Kontakt

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa na nás môžete obracať e-mailom na adresu podpora@rigad.sk, alebo na telefónnom čísle +420 774 923 869.